fbpx

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebné zbožie, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcov skontrolovať, či je zásielka kompletná a či nenesie známky poškodenia. Ak áno, je povinný skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť záznam v predávacom protokole aj v prípade, že na prvý pohľad nie je tovar poškodený. O poškodení tovaru je kupujúci povinný informovať prepravcu aj predávajúceho do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia. Za škodu spôsobenú počas prepravy tovaru zodpovedá prepravca.

Spoločnosť Springfree Trampoline Ltd. a jej autorizovaná sieť predajcov zodpovedá za to, že výrobky Springfree sú dodávané bez vád materiálu a spracovania pre bežné voľnočasové, rodinné (nekomerčné) používanie. Celá trampolína a všetky jej časti majú záruku 2 roky, rám trampolíny 8 rokov.

Záruka sa týka len výrobných vád. V prípade výrobných vád bude vadný diel vymenený za nový, nevadný kus. Nie je-li možné vykonať výmenu, kupujúcemu budú vrátené peniaze v plnej výške. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním, nesprávnym použitím, (napr. opotrebované švy), popálením, porezaním a roztrhnutím. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté počas montáže alebo demontáže, ak sa nepostupovalo podľa montážneho návodu. Záruka týkajúca sa kovového rámu sa nevzťahuje na povrchovú rez.

Akékoľvek reklamácie týkajúce sa dodaného a nepoužitého výrobku (ako napr. chýbajúce diely, roztrhnutá sieť atď.) musia byť nahlásené do 2 dní od kúpy výrobku. Reklamácie nahlásené po tejto lehote môžu byť zamietnuté.

Spoločnosť Springfree Trampoline Ltd. a jej autorizovaná sieť predajcov neručí a nie je zodpovedná za iné, a už priame alebo nepriame poškodenie zdravia, majetku, straty výdavkov alebo iných ekonomických strát, ako aj vyplývajúce z používania a prevádzkovania trampolíny.

Reklamácia a vrátenie výrobku

Akékoľvek vrátenie výrobku musí byť predtým schválené. To môžete získať tým, že pošlete e-mailom kompletné vyplnený záručný list na adresu springfree@jumpsafe.eu. Potom obdržíte potvrdenie o prijatí reklamácie a ak to bude potrebné, tak aj súhlas s vrátením výrobku do servisného centra Springfree. Odoslanie trampolíny do tohto servisného centra je na vaše vlastné náklady a k trampolíne musia byť priložené doklady o kúpe trampolíny (účet, faktúra atď.) a presný popis vady alebo poškodenia a tiež ako k tomuto poškodeniu došlo. Trampolína bude v servisnom centre Springfree opravená alebo vymenená, o čom rozhodne autorizovaný predajca pre ČR, spoločnosť MarketLink Int. s.r.o.