Springfree

Mediamodifier Design1
10 rokov záruka
Celosvetovo ocenené
Zábava PRE VŠETKÝCH

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Veronika Forgáčová
Dlouhé díly 380
763 02 Zlín-Louky
Česká republika
IČO  08361029
DIČ: CZ08361029

Prijatie a spracovanie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh kúpnej zmluvy a skutočná kúpna zmluva sa uzatvára po doručení záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Kupujúci bude s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámený v dostatočnom rozsahu pred samotnou objednávkou a bude mať možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena tovaru, ktorý má byť dodaný. Ak nastane táto situácia, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodol na ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, táto suma sa prevedie späť na jeho účet a kúpna zmluva sa neuzavrie.

Všetky objednávky prijaté prostredníctvom tohto obchodu sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Ak objednávka nie je zrušená pred jej odoslaním a je odoslaná, zákazník môže byť požiadaný o úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru.

O prijatí objednávky budete automaticky informovaní e-mailom. V podrobnostiach o každom výrobku a tiež v potvrdení objednávky je uvedený predpokladaný čas dodania tovaru, ak nie je na sklade. Pri každej položke je uvedené, či je tovar na sklade alebo nie. Ak tovar nie je na sklade alebo v sklade dodávateľa, okamžite vás budeme informovať o najbližšom termíne dodania.

Zrušenie objednávky

Ak zrušíte objednávku do 12 hodín, budeme ju považovať za zrušenú. Zrušenie môžete vykonať e-mailom alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky uveďte svoje meno, e-mailovú adresu a číslo objednávky.

Platobné podmienky

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednávky. Kupujúci ako spotrebiteľ má možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkých ostatných poplatkov pred uskutočnením objednávky.

Kupujúci môže uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru v súlade s kúpnou zmluvou takto:

  • prevodom na účet predávajúceho: 290667021/0300 EUR MarketLink Int. s.r.o. Dlouhé díly 380; 76302 Zlín Louky

V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od zadania objednávky.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, nebezpečenstvo škody na tovare však prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Preprava a dodanie tovaru

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci túto povinnosť nesplní, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Ak sa z dôvodov na strane kupujúceho musí tovar dodať opakovane alebo v inej forme, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo s inou formou dodania.

V prípade podnikateľov sa za prijatie tovaru považuje okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu alebo prvému dopravcovi. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, časom prevzatia tovaru spotrebiteľom je čas prevzatia tovaru predávajúcim alebo dopravcom.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a bezodkladne oznámiť dopravcovi akékoľvek závady. Ak je obal poškodený a svedčí to o neoprávnenom otvorení zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňa všetky podmienky a požiadavky a že na neskoršie reklamácie týkajúce sa obalu zásielky nemožno brať ohľad.

Záruka

V zásielke vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na potvrdenke. Záručná doba je uvedená pri každom výrobku v podrobnostiach o výrobku.

Námietka proti kúpnej zmluve – všeobecné informácie

Ak vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo požadovať, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou na žiadosť kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel o rozpore s kúpnou zmluvou alebo ak rozpor s kúpnou zmluvou spôsobil sám. Námietka proti kúpnej zmluve, ktorá je vyjadrená do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za námietku, ktorá existovala v čase prevzatia tovaru, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba.

Zrušenie zmluvy

Ak sa kúpna zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (elektronický obchod), spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne oznámi, že od zmluvy odstupuje, pričom uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch, s prihliadnutím na okolnosti, sa môže lehota na vrátenie peňazí predĺžiť, nie však viac ako 30 dní odo dňa doručenia.

Toto právne ustanovenie sa však nesmie vykladať ako možnosť bezplatného požičiavania tovaru. Ak sa uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ musí vrátiť dodávateľovi všetko, čo získal na základe kúpnej zmluvy, do 14 dní od prijatia služby. Ak to už nie je možné (napr. ak bol tovar medzitým zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť finančnú náhradu za to, čo už nie je možné vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci si môže uplatniť právo na náhradu škody voči spotrebiteľovi a započítať si svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. V takom prípade je predávajúci povinný predložiť dôkaz o vzniknutej škode. V takomto prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu v tejto forme.

Okrem toho môže predávajúci započítať svoje skutočné náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na dopravu atď.) voči kúpnej cene, ktorá sa má vrátiť kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho uchováva predávajúci v súlade s platnými zákonmi Rakúskej republiky a sú plne chránené pred zneužitím. V prípade elektronického predaja Predávajúci zhromažďuje kontaktné údaje Kupujúceho na účely efektívnej komunikácie počas nákupu a dodania tovaru a tiež na marketingové účely Predávajúceho, ako je marketing a obchodná komunikácia. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité na tieto účely. Tieto informácie nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prepravnej spoločnosti pre tovar.

Návrat hore