Springfree

Mediamodifier Design1
10 rokov záruka
Celosvetovo ocenené
Zábava PRE VŠETKÝCH

Sťažnosti

Reklamačný rád

Kupujúci je povinný skontrolovať, či je dodávka kompletná a nevykazuje známky poškodenia (najmä neporušený obal), a to pred potvrdením prevzatia dodávky od dopravcu. Je potrebné skontrolovať najmä zjavné poškodenia, diery, preliačiny, stopy po náraze atď. Ak sa zistí, že obal dodávky je poškodený, kupujúci je tiež povinný skontrolovať, či tovar nie je poškodený. Kupujúci je povinný nahlásiť dopravcovi prípadné poškodenie obalu a je povinný uviesť o tom poznámku do odovzdávacieho protokolu (tzv. prevzatie s výhradou), a to aj v prípade, že tovar nie je na prvý pohľad poškodený. Ak je zrejmé, že tovar je poškodený na obale, odporúčame kupujúcemu tovar neprevziať a informovať predávajúceho o vzniknutej situácii.
Kupujúci je povinný informovať dopravcu a predávajúceho o poškodení tovaru bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Dopravca zodpovedá za škody spôsobené počas prepravy tovaru.

Kontrola tovaru po prijatí

Kupujúci je zo zákona povinný skontrolovať tovar po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu a prípadné vady bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Ak kupujúci vráti tovar, tovar by mal byť v stave, v akom mu bol dodaný. Tovar by teda nemal vykazovať žiadne známky používania alebo opotrebovania, všetok obalový materiál, štítky, návody atď. musia byť vrátené v stave, v akom boli dodané kupujúcemu.

Práva vyplývajúce z chybného plnenia

Spoločnosť Springfree Trampoline Ltd. a jej autorizovaná sieť predajcov zaručujú, že výrobky Springfree sú dodávané bez materiálových a výrobných chýb pre bežné rodinné rekreačné použitie (nie komerčné použitie). Predajca poskytuje predĺženú záručnú dobu 10 rokov na celú trampolínu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo, ako sú schodíky, basketbalový kôš alebo plachta (ďalej len „sortiment príslušenstva“), poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci je preto oprávnený uplatniť svoje práva z vadného plnenia v prípade vád, ktoré sa vyskytnú do 10 rokov od prevzatia trampolíny a do 24 mesiacov od prevzatia sortimentu príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na vady výrobnej povahy. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním (napr. opotrebované švy), nesprávnym používaním, spálením, prerezaním alebo roztrhnutím. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré sa vyskytnú počas montáže alebo demontáže, ak nebol dodržaný montážny návod. Záruka na kovový rám trampolíny sa nevzťahuje na povrchovú koróziu. Ak sa na dodanom tovare vyskytnú vady, kupujúci je oprávnený požadovať aj dodanie veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa však vada týka len jednej súčasti veci (t. j. vadná je len určitá časť trampolíny), môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti (t. j. vadnej časti). Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec je vadná, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Práva z vád sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, alebo u osoby oprávnenej na vykonanie opravy, ak je táto osoba uvedená v písomnom potvrdení predávajúceho. Ak kupujúci uplatňuje právo z vadného plnenia, predávajúci písomne potvrdí, kedy kupujúci právo z vadného plnenia uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
Všetky reklamácie týkajúce sa dodaného a nepoužitého výrobku (napr. chýbajúce časti, roztrhnutá sieťka atď.) je potrebné nahlásiť do 2 dní od zakúpenia výrobku. Reklamácie nahlásené po tejto lehote môžu byť zamietnuté.

Spoločnosť Springfree Trampoline Ltd. a jej autorizovaná predajná sieť nenesú zodpovednosť a nezodpovedajú za žiadne iné priame alebo nepriame škody na živote, zdraví, majetku, príjme alebo iné hospodárske straty akýmkoľvek spôsobom vyplývajúce z používania a prevádzky trampolíny.

Postup pri reklamáciách a vrátení tovaru

Každé vrátenie výrobku musí byť vopred schválené. Vyplnený záručný list je preto potrebné zaslať na E-Mailovú adresu springfree@jumpsafe. Kupujúci potom bez zbytočného odkladu dostane potvrdenie o prijatí reklamácie.

Návrat hore